Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1    Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen. ThesingBike is gerechtigd een verkoopovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.
1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen ThesingBike en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.
1.3    Eventuele randvoorwaarden gesteld door de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door ThesingBike
1.4    ThesingBike heeft het recht deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. De klant is aan deze gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan zij deel uitmaken, schriftelijk, per e-mail of op andere door ThesingBike aangegeven wijze heeft opgezegd per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.
1.5    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ThesingBike en klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1    Voor het sluiten van een verkoopsovereenkomst met ThesingBike dient klant de stappen van het formulier te doorlopen. Klant dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.
2.2    Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.
2.3    Een overeenkomst komt tot stand nadat ThesingBike het door of namens klant correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én ThesingBike de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de klant archiveert ThesingBike elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.
2.4    De klant is verplicht ThesingBike te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient klant zo spoedig mogelijk aan ThesingBike mede te delen.
2.5    ThesingBike heeft het recht een klant te weigeren. Betreffende de reden van de weigering is ThesingBike
niet verplicht een verklaring te geven.

 

3. Levering

3.1    De door ThesingBike opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. ThesingBike is niet gebonden aan (levering)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
3.2    Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.3    Wanneer de klant aan ThesingBike schriftelijk opgave doet van een adres, is ThesingBike gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan ThesingBike schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
3.4    Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al wat u op grond van de overeenkomst aan ThesingBike verschuldigd bent heeft voldaan.
3.5    Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

4. Verplichtingen van de klant

4.1    klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan ThesingBike grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op ThesingBike rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
4.2    klant zal ThesingBike vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat klant in strijd met
Artikel 4.1 handelt.

 

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1    klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient klant ThesingBike daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.2    Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ThesingBike de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3    Voor zover van toepassing zal ThesingBike garanties van producenten doorleveren aan de klant.
5.4     Uitgesloten van garantie zijn breuk of schade aan het frame, de voorvork of aan alle mechanische en elektrische onderdelen of de batterijlader die niet zijn ontstaan door fabricagefouten. Gebreken ontstaan door latere, eigen aanpassingen aan de conversie kit of batterijlader of door herstellingen die niet door de fabrikant of door ThesingBike zijn uitgevoerd. Schade aan of verkleuring van (kleur)lakken of belettering, slijtage, oxidatie of roestvorming.

 

6. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en ThesingBike dan wel tussen ThesingBike en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en ThesingBike, is ThesingBike niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door ThesingBike.

 

7. Vergoeding en betalingen

7.1    Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
7.2    ThesingBike behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal klant bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.
7.3    Klant geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door klant verkozen is.
7.4    Betaling vindt plaats bij levering.

 

Overmacht

8.1    In geval van overmacht is ThesingBike niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ThesingBike ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ThesingBike gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2    Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet naar behoren of niet-tijdige levering van toeleveranciers.

 

9. Aansprakelijkheid en garantie

9.1    ThesingBike is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de ombouwkit en eventueel ook o.v.v. de klant voor het installeren van de conversiekit. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, ThesingBike in kennis te stellen. Consument klants komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.
9.2    ThesingBike is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. ThesingBike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.3    Indien ThesingBike om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4    De klant is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart ThesingBike tegen iedere aanspraak van
derden terzake van vergoedingen van schade indien en voor zover: a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de ThesingBike strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de klant; b. voormelde schade is ontstaan doordat de klant niet conform de door de ThesingBike gegeven instructies en/of adviezen, onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.
9.5    ThesingBike verstrekt een garantie van één jaar vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.
9.6    De garantie vervalt indien: – indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; – indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat ThesingBike hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven; – indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – indien het geleverde naar het oordeel van ThesingBike onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden; – defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.7    Op demonstratiemodellen kan een beperkte garantie van toepassing zijn.
9.8    Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. ThesingBike streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
9.9    Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan
kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de klant deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan ThesingBike.
9.10   De elektrische fietsen of ombouwsets van ThesingBike vallen onder de wet voor  elektrische fietsen. Dit betekent dat de eigenaar/bestuurder  volgens de wet alleen met een 250wat motor die ondersteuning biedt tot 25km per uur op de openbare weg mag. Rijdt de bestuurder/eigenaar  met een snelheid hoger ingesteld dan 25km/uur  of rijdt u met een zwaardere motor op de openbare weg dan is de bestuurder in overtreding van de wet. Voor het overtreden van de wet  is de bestuurder aansprakelijk. Dit kan betekenen dat de bestuurder niet verzekerd is. Dit is op eigen verantwoording ThesingBike is hiervoor niet aansprakelijk.

 

10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

10.1     ThesingBike is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de klant een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2     Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.